KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 stycznia 2020

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach, reprezentowany przez Dyrektora.
  Dane kontaktowe: ul. Strzybnicka 3, 42-609 Tarnowskie Góry, tel. 32 384 06 79
 1. Inspektorem Ochrony Danych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach jest Pani Zuzanna Gorzkowska.
  Dane kontaktowe:  ul. Strzybnicka 3, 42-609 Tarnowskie Góry, tel. 32 384 06 79
  email: iod@sdstg.pl.
 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy wynikających z przepisów:
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach.
 • Innych przepisów prawa, które regulują działanie ŚDS.

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej.

Administrator Danych Osobowych zapewnia właściwą ochronę oraz zabezpieczenie organizacyjne, techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z:
 • realizacji zadań statutowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach (zapewnienia uczestnikom świadczeń);
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami, umowy zlecenia, o dzieło oraz/ lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą;
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
 1. Stosując RODO, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach przetwarza dane rzetelnie, zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu (m.in. realizacja świadczeń), przetwarza nie więcej danych niż jest to koniecznie potrzebne, dba, by dane osobowe były aktualne, prawidłowe, chroni dane, zapewnia ich poufność.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych (np.: medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyki, doradztwa prawnego, kadr, księgowości, ochrony danych osobowych) organizacje pozarządowe, firmy serwisujące sprzęt i oprogramowanie informatyczne) lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez Administratora Danych Osobowych przez okres, w którym obowiązują decyzje administracyjne / są realizowane świadczenia, umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej).
 4. W związku z przetwarzaniem przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie zgody; w pozostałych przypadkach, w których Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.
  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości realizacji świadczeń.
  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 2. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach
Data utworzenia:2020-01-01
Data publikacji:2020-01-01
Osoba sporządzająca dokument:Zuzanna Gorzkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Zuzanna Gorzkowska
Liczba odwiedzin:603