GŁÓWNY KSIĘGOWY ŚDS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W TARNOWSKICH GÓRACH


Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY ŚDS

Wymiar etatu – niepełny wymiar czasu pracy – 1/ 2 etatu

Przewidywany termin zatrudnienia VIII/2021

 

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie:

a/ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub  ukończone ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub ukończone uzupełniające wyższe ekonomiczne studia magisterskie lub ukończone ekonomiczne studia podyplomowe + 3 lata praktyki w księgowości

bądź

b/ wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

bądź

c/ certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych
albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych  /zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych/

2. Obywatelstwo polskie
3. Pełna zdolność do czynności prawnych
4. Korzystanie z pełni praw publicznych
5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
6. Nieposzlakowana opinia
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego
8. Znajomość oraz umiejętność interpretacji oraz stosowania aktów prawnych niezbędnych do właściwego wykonywania powierzonych zadań, m.in.

- ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości
- ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych
- ustawy z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych
- ustawy z 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
- ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
- ustawy z 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 • aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw

 Wymagania dodatkowe:

1. Biegła obsługa pakietu MS Office;
2. Umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego REKORD, programu do ewidencji środków trwałych BDMB, programu kadrowo-płacowego firmy Wolters Kluwer
3. 2-letnie doświadczenie pracy w służbach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych
4. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
5. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność;
6. Umiejętność pracy pod presją czasu;
7. Umiejętność pracy w zespole;
8. Umiejętność organizacji pracy własnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 2. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 3. wykonywanie całokształtu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu ŚDS i jego zmianami;
 4. współpraca z bankami, organami skarbowymi i innymi instytucjami;
 5. naliczanie i wypłacanie świadczeń ze środków ZUS;
 6. naliczanie i ewidencja wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenie rozliczeń z tym związanych;
 7. obsługa i prowadzenie spraw związanych z ZFŚŚ;
 8. prowadzenie dokumentacji płacowej oraz związanej z systemem ubezpieczeń społecznych;
 9. sporządzanie bilansu, sprawozdań finansowych i analiz z zakresu działalności ŚDS oraz statystyki publicznej;
 10. prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
 11. rozliczanie inwestycji;
 12. dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno–rachunkowym i zatwierdzanie dokumentów księgowych;
 13. obsługa systemu MIKRO EZD (elektroniczny obieg dokumentów) oraz korespondencji w formie tradycyjnej;
 14. realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach;
 15. współpraca z jednostką nadrzędną.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

Praca administracyjno-biurowa  (siedząca). Stanowisko wyposażone w komputer.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny

- życiorys zawodowy (CV)

- kwestionariusz osobowy

- oświadczenia o których mowa w pkt 3, 4, 5, 6, 7 wymagań niezbędnych

- oświadczenie/dokument poświadczający wykształcenie

- oświadczenie/dokument poświadczających staż pracy/doświadczenie  

- oświadczenie od kiedy może nastąpić zatrudnienie

- oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Dodatkowe informacje: 

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

Dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

 

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w ŚDS jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach, ul. Strzybnicka 3, 46-609 Tarnowskie Góry.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 16 sierpnia 2021r. do godz. 10.00 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach przy ul. Strzybnickiej 3 w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór nr 1/2021.

Proszę o opisanie koperty imieniem nazwiskiem, nr telefonu/ adresem mail.

W przypadku wysłania oferty droga pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby ŚDS.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  32 384 – 06 – 79,  506 576 003

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres nadawcy. 

Dyrektor ŚDS
Krzysztof Kratofil

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Śrdowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach
Data utworzenia:2021-08-05
Data publikacji:2021-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Mszyca
Osoba wprowadzająca dokument:Zuzanna Gorzkowska
Liczba odwiedzin:1788